(English below)

Bod yn rhan o’r datrysiad: helpu sefydliadau yng Nghymru i wneud gwelliant ailadroddol yn y Gymraeg a’r Saesneg

Er ein bod yn gweithio gyda sefydliadau ledled y byd rydym yn arbennig o angerddol am gefnogi cleientiaid yng Nghymru i fynd i’r afael â’u heriau mwyaf anodd.

Rydym wedi bod yn gyfranogwyr i Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol Cymru ers sbel. Fodd bynnag, pan ymunodd Joe â Basis yn 2017, prin y gallai gynnwys ei awydd i ddyblu ein hymdrechion i wneud mwy o waith yn ei famwlad enedigol. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi:

Wales

 • Meithrin y gallu i weithio mewn ffordd Agile mewn ystod o gynghorau ledled Cymru
 • Cefnogi Gynghorau Gwynedd ac Ynys Môn, a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gyflawni integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn effeithiol trwy sefydlu Timau Adnoddau Cymunedol 
 • Helpu ystod o elusennau ac awdurdodau lleol i ail-ddylunio eu sefydliadau yng nghyd-destun COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru i 1,000,000 erbyn 2050. Elfen hanfodol o wireddu’r weledigaeth hon fydd galluogi siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Fel siaradwr Cymraeg rhugl, mae Joe yn arwain ein busnes ymgynghori yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan mewn gwneud gweledigaeth Llywodraeth Cymru yn realiti. Yn ogystal i barhau i gynnig ein gwasanaethau mewn innau Cymraeg neu Saesneg, fel rhan o’n hymrwymiad i wireddu’r weledigaeth blwyddyn yma fe fyddwn yn: 

 • Cynyddu ein gallu i weithio drwy gyfrwng y gymraeg trwy sefydlu interniaeth a rhaglen recriwtio graddedigion ddwyieithog
 • Sicrhau bod unrhyw dysgu yr ydym yn rhannu am ein gwaith yng Nghymru (innau trwy erthyglau neu astudiaethau achos) yn cael ei gynhyrchu yng Nghymraeg a Saesneg
 • Cynnal digwyddiad dwyieithog ar-lein i alluogi Cynghorau i rannu dysgu am eu profiad wrth weithredu ‘A Healthier Wales, cynllun tymor-hir y llywodraeth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol’.

Os ydych chi’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, ac am adeiladu gallu yn eich sefydliad i weithio mewn ffordd fwy Agile, neu angen help i oresgyn problem cymhleth, cysylltwch â [email protected] sy’n arwain ein gwaith yng Nghymru.

 

Being part of the solution: helping organisations in Wales to make iterative improvement in Welsh and English

Although we work with organisations around the globe we are particularly passionate about supporting clients in Wales to tackle their messiest of challenges.

We have long been participants at and contributors to the Welsh National Social Care Conference. However, when Joe joined Basis in 2017 he could hardly contain his eagerness to redouble our efforts to do more work in his native homeland. In the last two years we have:

 • Have built capacity in working in an Agile way in a range of councils across Wales
 • Supported Gwynedd and Anglesey Councils and the Betsi Cadwaladr Health Board to supercharge the integration of health and social care through the implementation of Community Resource Teams
 • Have helped a range of charities and local authorities to redesign their organisations in the context of COVID-19 

Welsh Government has committed to increasing the number of Welsh speakers in Wales to 1,000,000 by 2050. A crucial component of realising this vision will be to enable Welsh speakers and learners to work through the medium of Welsh. 

As a fluent Welsh speaker, Joe leads our consultancy business in Wales. We are committed to playing our part in making Welsh Government’s vision a reality. In addition to continuing to offer our services in either Welsh or English, this year as part of our commitment to realising this vision we will:

 • Increase our ability to work in Welsh by establishing a bi-lingual internship and graduate recruitment programme
 • Ensure any learning we share about our work in Wales (either through articles or case studies) is produced in Welsh and English
 • Run a bi-lingual online event to enable Councils to share learning about their experience in implementing ‘A Healthier Wales, the government’s long term plan for health and social care’. 

Regardless of whether you work through the medium of Welsh or English, if you want to build capacity within your organisation to work in a more Agile way, or need help overcoming a messy problem, get in touch with [email protected] who leads our work in Wales.