Medrwn Mon

(English below)

Mae’r rhan fwyaf o bobl o’r farn mai dim ond mewn timau datblygu meddalwedd y gall Agile weithredu’n effeithiol. Rydym yn anghytuno.

Ym mis Medi, dechreuon ni weithio gyda Medrwn Môn. Mae’r sefydliad yn bodoli i hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, a sefydliadau gwirfoddol a chymunedol trwy weithio gydag unigolion, grwpiau, a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn ac amlwg wrth ddatblygu potensial yr Ynys.

Yn sgil COVID-19, mae eu tirwedd wedi newid yn sylweddol. Ein rôl oedd i adeiladu’r gallu i weithio mewn ffordd fwy ‘Agile’ i helpu Medrwn Môn i addasu i’r dirwedd newidiol hon ac i ddod ag aelodau’r bwrdd, uwch-arweinwyr, a staff ynghyd i flaenoriaethu’r newidiadau y maent am eu gwneud i ffynnu yn eu realiti newydd.

Mae’n rhyfeddol faint o gynnydd mae’r tîm wedi gallu ei wneud mewn cyn lleied ag un sbrint (pythefnos). Pan ofynasom i Siân Purcell, Prif Swyddog Medrwn Môn am ei phrofiad o’r ffordd newydd hon o weithio hyd yma dyma beth oedd ganddi i’w ddweud:

“Rwyf wedi bod yn darllen llawer am ‘Agile’, ond nawr rwy’n ei wneud, rwy’n teimlo newid go iawn yn ein gallu i wneud cynnydd cyflym.”

 

 

Most people think Agile can only function effectively in software development teams. We disagree.

In September, we started working with Medrwn Môn. The organisation exists to promote and support volunteering, voluntary and community organisations by working with individuals, groups and communities on Anglesey to ensure they play a full and prominent role in developing the potential of the Island.

In the wake of Covid-19, their landscape has shifted drastically. Our role has been to build capacity in working in an Agile way to help Medrwn Môn adapt to this changing landscape and to bring together board members, senior leaders and staff at the coal face to prioritise the changes they want to make to thrive in their new reality.

It’s remarkable the amount of progress the team have been able to make in as little as one sprint (two-weeks). When we asked Siân Purcell, Chief Officer of Medrwm Môn about her experience of this new way of working to date here’s what she had to say:

“I’ve been reading a lot about this Agile stuff, but now I’m doing it, I’ve felt a real shift in our ability to make quick progress.”