cyngor-gwynedd-council

(English below)

Sefydlu Timau Adnoddau Cymunedol gyda Chyngor Gwynedd

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd ers tua blwyddyn i’w helpu i sefydlu Timau Adnoddau Cymunedol, sef timau amlddisgyblaethol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd yn canolbwyntio ar gyfarfod ag anghenion pobl leol bregus yn gyfannol.

Er bod y gwaith yn symud yn gyflym, rhoddodd Covid-19 stop ar lawer o’r gwaith datblygu a oedd yn digwydd o fewn y timoedd. Yn y cyfamser, rydym wedi bod yn cefnogi’r Tîm Trawsnewid (sy’n cefnogi gweithrediad y rhaglen yng Ngwynedd) i adeiladu gallu i allu gwneud gwaith gwych, effeithiol ar-lein.

Un o’r arferion yr ydym yn eu hyrwyddo yn ein hyfforddiant mewn hwyluso gwaith ar-lein yw dod â thimau ynghyd yn aml. Yn Basis rydym yn dal i fyny bob bore a phob nos i:

fod gyda’n gilydd a chynnal y perthnasoedd sydd gennym er nad ydym wedi’u cydleoli mwyach
rhannu ein nodau ar gyfer y diwrnod a thynnu help gan y tîm lle mae angen
rhannu ein llwyddiannau (ac weithiau ein methiannau) i gynnal ymdeimlad o’n cynnydd a hefyd i ddysgu.

Yn dilyn ein hyfforddiant, penderfynodd Meilys Smith, Arweinydd y Rhaglen Trawsnewid Gymunedol ddechrau cynnal y sesiynau hyn gyda’i thîm o Arweinwyr Trawsnewid. Er gwaethaf y pryder cychwynnol am yr ymrwymiad amser sy’n ofynnol i gynnal y sesiynau hyn yn barhaus, pan siaradom â Meilys yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd wrthym faint o effaith a gafodd y sesiynau hyn iddi hi a’r tîm:

“Roeddwn yn ei chael hi’n anodd cadw cysylltiad â phawb ac nid oedd cyfarfodydd cyson ag unigolion yn unigol yn creu’r cyfleoedd i rannu gwybodaeth yr oeddwn eu heisiau. Mae’r sesiynau hyn wedi ein helpu i lynu at ein gilydd yn ystod adeg anodd, ac i rannu gwybodaeth pan fydd ei hangen, a gofyn am gymorth yn aml. Mae wedi bod yn fuddiol iawn”.

 

 

Establishing Community Resources Teams with Gwynedd Council

We’ve been working with Gwynedd Council for about a year to help them establish Community Resources Teams, Multi-Disciplinary Teams from Health and Social Care focussed on meeting the needs of vulnerable local people holistically.

Although the work was moving at pace, Covid-19 put a halt to lots of the development work happening within these team. In the meantime, we’ve been supporting the Transformation Team (who support the implementation of the programme in Gwynedd) to build capacity in being able to do great, impactful work online.

One of the practices we advocate on our training in online facilitation is to bring teams together at frequent intervals. In Basis we catch-up every morning and every evening to:

a) just be together and maintain the relationships we have despite no longer being co-located
b) share our goals for the day and pull in help from the team where this is needed
c) share our successes (and sometimes our failures) to maintain a sense of our own progress and also to learn.

Following our training, Meilys Smith, Community Transformation Programme Lead decided to start holding these sessions with her Team of Transformation Leads. Despite the initial apprehension about the time commitment required to maintain these sessions on an ongoing basis, when we spoke with Meilys earlier this week she told us just how much of an impact these sessions had for her and the team:

“I was struggling to keep connected with everyone and constant 121 meetings with individuals wasn’t creating the information-sharing opportunities I wanted. These sessions have helped us to stick together at a difficult time, to share information when it’s needed and ask for an offer help at frequent intervals. It’s been really beneficial”.